Analýzy a výstupy

Analyzovali sme dostupné edukačné programy na Slovensku, ktoré sa venujú dezinformáciám a hoaxom. Taktiež sme realizovali prieskum na stredných a základných školách v oblasti pripravenosti škôl na mediálnu výchovu a používanie didaktických pomôcok v danej oblasti. Dotazníkovým systémom sme skúmali, aké majú žiaci, študenti a pedagógovia znalosti v oblasti dezinformácií a hoaxov.